Zwrot Towaru

                       

            TYLKO W DINO KUPUJESZ NAPRAWDĘ BEZ RYZYKA.
            ZAPEWNIAMY 30 DNI NA ZWROT TOWARU. 

 1. Dino gwarantuje swoim klientom możliwość zwrotu każdego towaru  w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.
   
  [Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach podanych w pkt 10]
   
 2. Jedynym warunkiem dokonania  zwrotu towaru jest przysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres sprzedawcy w ciągu 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Tutaj wzór oświadczenia o zwrocie.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prosimy, aby zwracany towar zaopatrzyć, w miarę możliwości, w otrzymany przy zakupie towaru paragon fiskalny lub podać nr faktury vat.  
 6. Pieniądze zwracamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia klienta od umowy, przelewem lub w przypadku niepodania konta przekazem pocztowym. Numer konta bankowego niezbędny do zwrotu pieniędzy naszym klientom można przekazać do Dino mailem lub listem poleconym na adres firmy
 7. Koszt odesłania towaru przez klienta nie jest finansowany przez sprzedawcę, co oznacza, że to konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Lżejsze towary (do 5 kg)  najkorzystniej wysyłać do nas pocztą wykorzystując paczkę ekonomiczną.
 9. Istnieje opcja zwrotu przez kuriera z GLS. Koszt dostawy zwracanego w ten sposób towaru wyniesie 50 zł za paczkę do 30 kg - początkowo zapłacone przez Dino. Zostanie to później potrącone z kwoty zwracanej do klienta po otrzymaniu przez nas towaru (nie dotyczy paczek wielkogabarytowych).
 10. Wszystkie zwroty towaru należy wysyłać na adres:  
  •      Centrum Dziecięce  Dino ul. Piotrkowska 91 , 90-423 Łódź.

   11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • świadczenia usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •  w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartych w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
 • gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 • w których w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  12.  Postanowienia końcowe

 •  Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Kodeks cywilny.
 • W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, nadrzędne i obowiązujące są postanowienia aktów prawnych powołanych w zdaniu poprzednim. 
 • W takiej sytuacji klient ma zawsze prawo do wybrania  korzystniejszej dla siebie opcji.
Wróć
Maxi Cosi - 10%
Promocja

Dino - Łódź, Piotrkowska 91
taniej do 10%